oprichtingsakte vzw Stadsdistributieplatform Gent

Tussen ondergetekenden, zijnde rechtspersonen:

1. Stad Gent,

Botermarkt 1, 9000 Gent, ondernemersnummer: 0207.451.227, vertegenwoordigd door de heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie en de heer Paul Teerlinck, stadssecretaris, die handelen in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2017;

 

2. CityDepot nv,
Scheepvaartkaai 11, 3500 Hasselt, ondernemersnummer 0627.630.877, vertegenwoordigd door de heer Marc Schepers, afgevaardigd bestuurder en de heer Kurt Pierloot, bestuurder, handelend ter uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 27 maart 2017;
 

3. Bubble Post nv,
Bijenstraat 26, 9051 Sint-Denijs Westrem, ondernemersnummer 0844.482.394, vertegenwoordigd door de heer Marc Morioux, handelend ter uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 24 maart 2017;
 

4. Vzw Business Improvement District Gent ( BIG), Botermarkt 1, 9000 Gent (Puur Gent),
Botermarkt 1, 9000 Gent, ondernemersnummer 630602344, vertegenwoordigd door de heer Christophe Peeters, voorzitter, en dhr. Wim Geirnaerdt, ondervoorzitter, handelend ter uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 20 maart 2017;

Verder samen genoemd: de partners, of: de partijen,

 

wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna: VZW-wet), waarvan de statuten als volgt luiden:

 

A.  STATUTEN
 

I.  Naam – zetel – doel – duur

Artikel 1         Naam

1.1.  De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam ‘vzw Stadsdistributieplatform Gent’ (hierna genoemd: de vzw of: vzw SDP Gent).

 

1.2.  Alle akten, facturen, aankondigingen en andere stukken uitgaande van de vzw moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of ‘vzw’.

Artikel 2         Zetel

2.1.  De zetel van de vzw is gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt 1, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

 

2.2.  De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel over te brengen naar een andere plaats op het grondgebied van de Stad Gent en zich te kwijten van de bekendmakings- formaliteiten die hiervoor nodig zijn. De Algemene Vergadering zal de verplaatsing van de zetel bekrachtigen en de statuten wijzigen tijdens haar volgende vergadering.

Artikel 3         Doel

3.1.  De vzw heeft tot doel zonder winstoogmerk de transitie naar duurzame stadsdistributie in Gent te initiëren, stimuleren, ondersteunen en coördineren. Onder stadsdistributie wordt verstaan: alle goederenvervoer met oorsprong of bestemming in de stad, zowel van of naar ondernemers, handelaars en publieke instellingen in de stad, als naar de bewoner-consument. Naast vervoer en transport zijn ook andere logistieke activiteiten relevant, zoals laden, lossen, consolideren en toegevoegde waarde diensten.

 

3.2.  Met het verduurzamen van de stadsdistributie wil de vzw zowel economische, sociale als ecologische meerwaarde genereren door:

 • De leefbaarheid, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de stad te verhogen (minder  verkeer, minder milieuhinder, grotere verkeersveiligheid, aangenamer shoppen, …) o.a. door het  inzetten van milieuvriendelijke voertuigen, het beperken van het aantal verplaatsingen  en het optimaal  bundelen van logistieke stromen.
 • De creatie en uitbouw van  nieuwe, maatgerichte diensten aan de handelaars en ondernemers, klanten en leveranciers (versterking lokale economie – winkelkernversterking)
 • Innovatie in de logistieke en distributiesector realiseren welke bijdraagt tot het verduurzamen van de totale logistieke keten (aanvoer, transport, op- en overslag, meerwaarde diensten, …), met aandacht om de mogelijkheden van watergebonden transport, opslag en distributie te benutten om het wegvervoer naar en in de stad Gent te verlichten.

 

3.3.  Hiertoe zal de vzw een stadsdistributieplatform (SDP) uitbouwen dat onder meer volgende initiatieven zal nemen:

 • Organisatie van het overleg en de coördinatie op vlak van de stadsdistributie; de vzw wil uitgroeien tot de overleg- en coördinatiestructuur voor Gent.
   
 • Het definiëren, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren van pilootprojecten, zoals bedoeld in artikel 23.
 • Het verzamelen, verwerken en monitoren van data, om de effecten en impact van de pilootprojecten en het gevoerde beleid inzake stadsdistributie in kaart te brengen en op te volgen.
 • Participatie  realiseren van de verschillende stakeholders (handelaars, vervoerders, klanten, experten…) bij de werking van het SDP  (zie artikel 26).
 • Het stimuleren van afstemming, synergiën en samenwerking tussen en met de stakeholders.Het opzetten van sensibiliserings- en promotieacties in functie van het verduurzamen van de stadsdistributie en logistiek.

3.4.  De vzw zelf zal geen operationele logistieke functies opnemen of dergelijke acties uitvoeren.

 

Artikel 4         Duurzaamheid

4.1.  Bij alle activiteiten van de vzw en van zijn leden wordt duurzaamheid nagestreefd, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak, ondermeer door:

 • Het inzetten van  milieuvriendelijke voer- en vaartuigen, het beperken van het aantal ritten in combinatie met maximale optimalisatie van bundeling van goederen- en vervoersstromen;
 • Het verduurzamen van de totale logistieke keten (transport, op- en overslag, value added diensten, …);
 • Het ontwikkelen van economisch leefbare initiatieven;
 • Het verzekeren van de bevoorrading van handelaars,  ondernemers en andere bestemmelingen in Gent, in het bijzonder in de autovrije gebieden;
 • Het betrekken van de sociale economie waar mogelijk;
 •  Kennis- en innovatieontwikkeling.

4.2.  De principes van duurzame stadsdistributie zijn:

 • Het consolideren van goederen aan de rand van de stad;
 • Het optimaal bundelen van goederen bij de distributie;
 • Het gebruik van milieuvriendelijke voer- en vaartuigen;
 • Het creëren van meerwaarde diensten.

 

Artikel 5         Duur

 De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

 

II. De leden

Artikel 6         Algemeen

6.1.  De vzw telt ten minste vier leden. Alle leden zijn rechtspersonen.

6.2.  Er zijn twee categorieën leden: A- en B-leden

6.3.  A-leden zijn:

 1. de Stad Gent als initiatiefnemer en organisator van de samenwerking
 2. de uitvoerders van pilootprojecten zoals omschreven in artikel 23.
  Hun lidmaatschap gaat in op datum van ondertekening van de projectovereenkomst en eindigt op datum van voortijdige stopzetting of van beëindiging van de projectovereenkomst. Bij beëindiging van de projectovereenkomst  kunnen zij – indien zij dat wensen – evenwel A-lid blijven indien zij hun activiteiten die zij in het kader van de pilootprojecten hebben ontwikkeld, verder zetten volgens dezelfde duurzaamheidsprincipes zoals omschreven in deze statuten, inzonderheid artikels 4 en 24, en verder data ter beschikking stellen voor de data monitoring zoals beschreven in artikel 25.
  A-leden bij oprichting zijn: de Stad Gent, nv CityDepot en nv Bubble Post, in wat volgt genoemd: de oprichtende A-leden.

6.4.  Na oprichting van de vzw kan de nv Waterwegen en Zeekanaal (of rechtsopvolger: de Vlaamse Waterweg) toetreden tot de vzw als A-lid en hiervoor dezelfde rechten en plichten verwerven als de oprichtende A-leden.

6.5.  B-leden: zijn rechtspersonen die de stakeholders, zoals omschreven in artikel 26, statutair vertegenwoordigen en die door de Raad van Bestuur van de vereniging als dusdanig worden aanvaard. Deze aanvaarding is soeverein en zonder verhaal.
De toetredingsprocedure van nieuwe B-leden wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
B-leden bij oprichting: vzw BIG Gent (Business Improvement District Gent)

 

Artikel 7         Rechten en plichten

7.1. Behoudens andersluidende of aanvullende bepaling in de statuten worden de rechten en verplichtingen van de leden geregeld door de vzw-wet.

7.2. Elk lid van de vzw aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap alle bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

7.3. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de loutere hoedanigheid als lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde, ook bij schorsing of beëindiging van lidmaatschap om welke reden dan ook of ontbinding van de vzw.

7.4.  Alle leden engageren zich om bij alle activiteiten binnen het kader van de vzw het algemene doel en belang van de vereniging te laten gelden en te willen functioneren in een samenwerkingsmodel dat belangenconflicten ondubbelzinnig vermijdt. Elk lid zal onverwijld een mogelijk belangenconflict aan de overige leden melden.

7.5. De Stad Gent ondersteunt het dagelijks beheer van de vzw. Het huishoudelijk reglement kan het dagelijks beheer nader bepalen.

 

Artikel 8         Schorsing, ontslag en uitsluiting

8.1. Een lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw door een aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, hierna de voorzitter genoemd. Het ontslag gaat 2 maanden na dit schrijven in. Een ontslagnemend lid blijft gehouden zijn genomen engagementen van het lopende jaar op te nemen en deel te nemen in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

8.2. Op voorstel van de Raad van Bestuur, dat wordt opgemaakt conform de bepalingen van artikel 13.4., kan de Algemene Vergadering beslissen om het lidmaatschap te beëindigen als een lid niet meer beantwoordt aan de lidmaatschapsvereisten of in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw. Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld heeft het recht gehoord te worden. In afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap schorsen.

8.3. Het lidmaatschap eindigt in ieder geval bij de ontbinding, opslorping door inbreng, fusie, splitsing of faillissement van het lid, behalve bij een andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering van de vzw op voorstel van de Raad van Bestuur, voorafgaand aan de vernoemde verrichting of transactie.

 

III. Algemene Vergadering

Artikel 9         Samenstelling

9.1.  De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vzw.

9.2.  Leden worden vertegenwoordigd door één of twee afgevaardigden (natuurlijke personen),  aangeduid door het daartoe bevoegde orgaan van het lid.

9.3.  De A-leden worden vertegenwoordigd door twee afgevaardigden.

9.4.  B-leden worden vertegenwoordigd door één afgevaardigde; zij kunnen één vaste plaatsvervanger aanduiden, die in voorkomend geval het mandaat voltooit van diegene die hij vervangt.

9.5.  Bij de oprichting van de vzw is de Algemene Vergadering als volgt samengesteld:

 • Stad Gent             : 2 afgevaardigden ;
 • Nv CityDepot      : 2 afgevaardigden
 • Nv Bubble Post   : 2 afgevaardigden
 • vzw BIG              : 1 afgevaardigde

9.6.  Elke afgevaardigde heeft één stem.

9.7.  De hoedanigheid van afgevaardigde van een lid eindigt door overlijden, beëindiging van het lidmaatschap of van de afvaardiging door het lid dat hij vertegenwoordigt. In voorkomend geval duidt het daartoe bevoegde orgaan van het lid een nieuwe afgevaardigde voor de Algemene Vergadering aan.

9.8.  Het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent eindigt door:

 • het einde van het politieke mandaat in de gemeenteraad;
 • de volledige vernieuwing van de gemeenteraad;
 • een beslissing van de gemeenteraad die in hun vervanging voorziet.

De gemeenteraad van de Stad Gent kan altijd beslissen om de aanwijzingen te herroepen. In

voorkomend geval zijn de betrokken vertegenwoordigers van rechtswege ontslagnemend.

 

Artikel 10       Bevoegdheden

10.1.  De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vzw en bezit de bevoegdheden die haar zijn toegekend door de vzw-wet en deze statuten.

10.2.  Behoren in het bijzonder tot haar bevoegdheid:

 • de goedkeuring van de statuten en van een wijziging van de statuten;
 • de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, op voorstel van de Raad van Bestuur;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders en hun afgevaardigden, op voorstel van de Raad van Bestuur;
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging;
 • de goedkeuring van de jaarrekeningen en van de begroting;
 • de goedkeuring en de wijziging van het huishoudelijke reglement, op voorstel van de Raad van Bestuur;
 • de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen;
 • de beslissing tot uitsluiting van een lid, op voorstel van de Raad van Bestuur;
 • omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 • de vrijwillige ontbinding van de vzw;
 • de kennisname van het jaarlijks activiteitenverslag;
 • alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

 

Artikel 11       Vergadering, beraadslaging en beslissing

11.1.  De Algemene Vergadering houdt jaarlijks een gewone bijeenkomst in het tweede kwartaal van het kalenderjaar. De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter  of door ten minste twee bestuurders.

11.2.  De Algemene Vergadering kan in een bijzondere bijeenkomst bijeengeroepen worden door de voorzitter, door ten minste twee bestuurders of op verzoek van ten minste één vijfde van alle leden.

11.3.  Op uitnodiging of met goedkeuring van de Raad van Bestuur kunnen externe waarnemers of deskundigen de Algemene Vergadering bijwonen, al dan niet op permanente basis. Zij hebben geen stemrecht.

11.4.  De oproeping voor een gewone of bijzondere bijeenkomst van de Algemene Vergadering wordt minstens 8 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst per e-mail verzonden aan alle afgevaardigden van de leden en vermeldt de plaats en het uur van de bijeenkomst. Bij de oproeping wordt het verslag van de voorgaande bijeenkomst gevoegd alsook een agenda met daarop elk punt dat door de Raad van Bestuur wordt aangebracht en elk voorstel dat door ten minste één twintigste van de leden ondertekend is.

11.5.  De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden geleid door de voorzitter  of in geval van zijn afwezigheid door de secretaris of een andere door de voorzitter aangeduide afgevaardigde in de Raad van Bestuur.

11.6.  Een lid is aanwezig in de Algemene Vergadering als er minstens één afgevaardigde of de vaste plaatsvervanger  aanwezig is. Een afgevaardigde kan een andere afgevaardigde van hetzelfde lid schriftelijk volmacht geven om in zijn/haar naam deel te nemen aan een bijeenkomst van de Algemene Vergadering (vertegenwoordigde stem).

11.7.  Behoudens andersluidende bepaling in de vzw-wet of in deze statuten kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten als ten minste de helft van alle leden aanwezig is én als ook ten minste de helft van de A- leden aanwezig is.

11.8.  De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Een beslissing van de Algemene Vergadering is slechts geldig als er ook een gewone meerderheid is van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen van de A- leden.

11.9.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.

11.10.  Over de uitsluiting van een lid, de afzetting van een bestuurder en/of zijn afgevaardigde(n) alsook over de goedkeuring en de wijziging van het huishoudelijk reglement beslist de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen én met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen van de A-leden.

11.11. De Algemene Vergadering beslist over de wijziging van de statuten, het doel  of de ontbinding van de vzw overeenkomstig hetgeen bepaald is onder artikel 21 van deze statuten.

11.12.  De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de secretaris.

11.13.  Iedere wijziging van de statuten, benoeming of ontslag van een bestuurder wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent en wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

11.14.  Wijzigingen aan het ledenregister moeten ook worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent en dit binnen de maand na de verjaring van de neerlegging van de statuten.

 

V.  Raad van Bestuur

Artikel 12       Samenstelling

12.1.  De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens drie en maximaal negen leden-bestuurders, waaronder steeds de  oprichtende A-leden. Het aantal B-leden in de Raad van Bestuur is steeds kleiner dan het aantal A-leden . Het aantal bestuurders is altijd lager dan het aantal leden van de vzw.

12.2.  De A-leden worden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee afgevaardigden (natuurlijke personen), aangeduid door het daartoe bevoegde orgaan van het lid.

12.3.  B-leden worden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door één afgevaardigde; zij kunnen een vaste plaatsvervanger aanduiden.

12.4.  Bij de oprichting van de vzw is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

 • Stad Gent             : 2 afgevaardigden ;
 • Nv CityDepot      : 2 afgevaardigden
 • Nv Bubble Post   : 2 afgevaardigden

12.5.  Elke afgevaardigde heeft één stem.

12.6.  De afgevaardigden en hun plaatsvervangers worden belast met de uitvoering van de bestuursopdracht, in naam en voor rekening van de leden-bestuurders.

12.7.  De afgevaardigden en hun plaatsvervangers worden voorgedragen door het daartoe bevoegde orgaan van het lid.

12.8.  De bestuurders en hun afgevardigden worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van maximaal 3 jaar, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten / met uitzondering van wat bepaald is in 12.1..

12.9.  Het  bestuursmandaat van de afgevaardigden vangt aan en eindigt bij de sluiting van de gewone jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering of op een ander moment waarop de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur regelmatig kan benoemen.

In ieder geval blijft de uittredende Raad van Bestuur zijn mandaat vervullen tot de regelmatige benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur.

12.10.  Het bestuursmandaat van de afgevaardigden van de Stad Gent eindigt door:

 • het einde van het politieke mandaat in de gemeenteraad;
 • de volledige vernieuwing van de gemeenteraad;
 • een beslissing van de gemeenteraad die in hun vervanging voorziet.

De gemeenteraad van de Stad Gent kan altijd beslissen om de aanwijzingen te herroepen. In

voorkomend geval zijn de betrokken vertegenwoordigers van rechtswege ontslagnemend.

12.11.  De bestuurders oefenen hun mandaat in beginsel zonder vergoeding uit. De Algemene Vergadering kan een onkostenregeling vaststellen.

12.12.  De Stad Gent neemt het voorzitterschap van de vzw op.

12.13.  Raad van Bestuur kiest onder haar afgevaardigden een  secretaris en/of een penningmeester. De Raad van Bestuur kan de aan deze functies verbonden taken nader omschrijven in het huishoudelijk reglement.

12.14.  Het mandaat van de afgevaardigde in de Raad van Bestuur eindigt door het verstrijken van de termijn, overlijden, afzetting door Algemene Vergadering, beëindiging van het lidmaatschap of van de afvaardiging door het lid dat hij/zij vertegenwoordigt, of vrijwillig ontslag betekend aan de voorzitter. De Algemene Vergadering kan op voordracht van de bestuurder-rechtspersoon een vervangende afgevaardigde benoemen die het mandaat van zijn voorganger voltooit. De ontslagnemende afgevaardigde blijft zijn mandaat vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien, tenzij de Raad van Bestuur dit niet noodzakelijk acht.

 

Artikel 13       Bevoegdheden

13.1.  De Raad van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de vzw, en is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van de bevoegdheden die de vzw-wet of de statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

13.2.  Binnen zijn bevoegdheden kan de Raad van Bestuur onder meer een taakverdeling onder de bestuurders-rechtspersonen of hun afgevaardigden uitwerken, een dagelijks bestuur inrichten en gevolmachtigden aanstellen zoals verder bepaald in deze statuten.

13.3.  De Raad van Bestuur stelt jaarlijks –   samen met de begroting – een actieplan op betreffende de werking van het SDP. Zij maakt ook een jaarlijks activiteitenverslag op dat aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd.

13.4.Op voorstel van de Raad van Bestuur kann de Algemene Vergadering het lidmaatschap van een lid beëindigen, conform artikels 8 en 10 van deze statuten. In voorkomend geval zal de Raad van Bestuur in zijn voorstel expliciet en omstandig motiveren dat belangenvermenging ondubbelzinnig is vermeden.

 

Artikel 14       Vergadering, beraadslaging en beslissing

14.1.  De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vzw vereist en wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De wijze en de modaliteiten van oproeping worden in het huishoudelijk reglement omschreven.

14.2.  Mits goedkeuring van de Raad van Bestuur kunnen externe waarnemers of deskundigen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen, al dan niet op permanente basis. Zij hebben geen stemrecht.

14.3.  In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de secretaris of een andere door de voorzitter aangeduide afgevaardigde in de Raad van Bestuur.

14.4.  Een bestuurder is aanwezig in de Raad van Bestuur als er minstens één afgevaardigde of plaatsvervanger aanwezig is. Een afgevaardigde kan een andere afgevaardigde van eenzelfde bestuurder schriftelijk volmacht geven om in zijn/haar naam deel te nemen aan een bijeenkomst van de Raad van Bestuur (vertegenwoordigde stem).

14.5.  Om geldig te beraadslagen moet ten minste de helft plus één van het aantal bestuurders aanwezig zijn.

14.6.  De Raad van Bestuur handelt als college en streeft besluitvorming na op basis van consensus. Indien geen consensus mogelijk is en behoudens afwijkende bepaling in de statuten, beslist de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn/haar vervanger doorslaggevend.

14.7.  De notulen en besluiten van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris of een andere afgevaardigde in de Raad van Bestuur en overeenkomstig de wettelijke vereisten ter inzage gehouden op de zetel van de vzw.

 

Artikel 15       Tegenstrijdige belangen

15.1.  Indien een bestuurder of zijn afgevaardigde(n), rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogens- en/of mededingingsrechtelijke aard heeft dat mogelijk strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij/zij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur hieromtrent enig besluit neemt.

15.2.  Als de Raad van Bestuur dit noodzakelijk acht, verwijdert de bestuurder met het mogelijk strijdig belang zich uit de vergadering en/of onthoudt hij/ zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

 

VI. Dagelijks bestuur

Artikel 16       Dagelijks bestuur

16.1.  De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vzw alsook de externe vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat voor bepaalde of onbepaalde duur opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders. In het laatste geval handelt het dagelijks bestuur collegiaal. De benoeming van een of meerdere dagelijkse bestuurders gebeurt bij meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

16.2.  De Raad van Bestuur kan bijkomende voorwaarden vaststellen om als dagelijks bestuurder benoemd te worden en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur nader omschrijven in het huishoudelijk reglement.

16.3.  Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt door het verstrijken van de termijn, overlijden, afzetting door de Raad van Bestuur of vrijwillig ontslag betekend aan de voorzitter. Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de benoemingsvoorwaarden. Indien het ontslag de werking van de vzw in het gedrang kan brengen, kan de Raad van Bestuur het ontslag opschorten tot er binnen redelijke termijn een vervanging is voorzien.

 

VII. Vertegenwoordiging

Artikel 17       Algemeen

17.1.  Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college en hetgeen voorzien is in het kader van het dagelijks bestuur, kan de vzw zowel in rechte als daarbuiten vertegenwoordigd worden door de voorzitter en de secretaris of door ten minste twee afgevaardigden van ten minste twee verschillende bestuurders die gezamenlijk tekenen.

 

Artikel 18       Gevolmachtigden

18.1.  De Raad van Bestuur of de afgevaardigden van bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen voor welbepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen één of meerdere gevolmachtigden aanstellen. In het laatste geval handelen de gevolmachtigden collegiaal.

 

VIII. Begroting en rekeningen

Artikel 19       Financiering

19.1.  Binnen de wettelijke grenzen kan de vzw alle mogelijke inkomsten verwerven om haar doelstelling en opdrachten te verwezenlijken, met inbegrip van het aanvaarden van subsidies, giften en legaten, fondsenwerving en het ontwikkelen van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengst te allen tijde bestemd wordt voor de verwezenlijking van de eigen niet-winstgevende doelstelling.

19.2.  De Raad van Bestuur kan een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage vaststellen, die niet hoger kan zijn dan 1.000 euro per stem waarover het lid beschikt. Dit plafondbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

19.3.  De Raad van Bestuur kan ook een regeling voor deelname in de kosten vaststellen.

19.4.  De vzw sluit met de Stad Gent een samenwerkingsovereenkomst waarin de wederzijdse engagementen op vlak van financiering van  de vzw worden vastgelegd en die voorziet in afdoende financiering door de Stad Gent voor de werking van de vzw gedurende twee jaren volgend op de oprichting.

 

Artikel 20       Boekhouding

20.1.  De boekhouding wordt gevoerd en bekend gemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor vzw’s. Het boekjaar van de vzw begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar begint op de dag van de oprichting van de vzw en eindigt op 31 december van het jaar daaropvolgend.

20.2.  De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering op de gewone jaarlijkse bijeenkomst of ten laatste 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

Artikel 21       Commissaris

21.1.  De Algemene Vergadering  kan een commissaris benoemen die de financiële toestand, de jaarrekening en balans en de regelmatigheid in het licht van de wet en de statuten van de vzw controleert, er een verslag van opmaakt en via de Voorzitter van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering. De commissaris dient te worden benoemd uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

21.2.  De bezoldiging van de commissaris wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

 

X. Wijziging – ontbindingvereffening

 

Artikel 22       Wijziging – ontbinding – vereffening

22.1.  De statuten en het doel van de vzw kunnen enkel gewijzigd worden door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van de vzw-wet. Voor wijziging van de artikels 3, 6, 12, 22 en 24 is steeds het akkoord van de Stad Gent vereist.

22.2.  De vzw kan door de Algemene Vergadering ontbonden worden overeenkomstig de bepalingen van de vzw-wet of door een gerechtelijke beslissing. Elk voorstel tot ontbinding dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad van de Stad Gent. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één vereffenaar waarvan de opdracht in de benoeming wordt bepaald.

22.3.  In geval van ontbinding en vereffening beslist de Raad van Bestuur na aanzuivering van de schulden over de bestemming van de resterende activa van de vzw aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.

 

XI.  Bijzondere bepalingen

 

Artikel 23       Pilootprojecten

23.1.  Ter realisatie van de doelstellingen van de vzwworden pilootprojecten ontwikkeld met als doel:

 • Concrete oplossingen te bieden op vraagstukken die zich aandienen op vlak van de stadsdistributie in Gent, met specifieke aandacht voor de belevering van de autovrije gebieden en de impact van de verkeerslussen op de belevering van de binnenstad na invoering van het circulatieplan.
 • Mogelijke optimalisaties van de consolidatie en bundeling van goederenstromen alsook de multimodale inzet van milieuvriendelijke voer- en vaartuigen met betrekking tot verschillende goederenstromen uit te testen.
 • Inzicht verwerven in deze materie en adviezen formuleren met betrekking tot het flankerend beleid van de Stad Gent.
 • Oplossingen voor duurzame stadsdistributie zichtbaar te maken en te promoten;
 • De vervoers- en distributiesector te stimuleren en te ondersteunen in hun transitie naar innovatieve en duurzame vormen van stadsdistributie;.
 • Om finaal de stadsdistributie structureel te verduurzamen.

23.2.  Als algemeen principe geldt dat de vzw op basis van haar werkzaamheden (data-verzameling, monitoring, overleg met stakeholders …) voorstellen van pilootprojecten of projectthema’s detecteert en adviseert. De Stad kan op basis van deze adviezen één of meerdere beleidsinitiatieven nemen, ondermeer het oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

23.3.  De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door de Stad. Weerhouden projectvoorstellen kunnen in de schoot van de vzw SDP Gent verder worden geoperationaliseerd in concrete pilootprojecten en worden afgestemd met de reeds lopende projecten en initiatieven.

23.4.  Elke uitvoerder (rechtspersoon) van een pilootproject sluit met de Stad een individuele projectovereenkomst af waarin de rechten, plichten en engagementen van de contracterende partijen worden gestipuleerd. Hierin zit het lidmaatschap van de uitvoerder bij de vzw SDP Gent  vervat, zoals bepaald in artikel 6.3.. De Algemene Vergadering aanvaardt het lidmaatschap van elke partij die een projectovereenkomst in het kader van duurzame stadsdistributie, zoals bedoeld en omschreven in onderhavige statuten, met de Stad afsluit. Het lidmaatschap gaat in op datum van ondertekening van de projectovereenkomst, en eindigt bij de voortijdige stopzetting of de beëindiging van de overeenkomst.

23.5.  Na de uitvoering van zijn pilootproject(en) kan de uitvoerder – indien door hem gewenst –  A-lid blijven indien hij zijn activiteiten die hij in het kader van de pilootprojecten heeft ontwikkeld, verder zet volgens dezelfde duurzaamheidsprincipes zoals omschreven in deze statuten, inzonderheid artikels 3bis en 24, én verder data ter beschikking stelt voor de data monitoring zoals beschreven in artikel 25. In voorkomend geval beslist de Raad van Bestuur of aan alle voorwaarden is voldaan.

 

Artikel 24.  Duurzaamheid  -  Voertuigen SDP

24.1.  Een voertuig dat wordt ingezet in het kader van duurzame stadsdistributie, wordt gelabeld zijn als een ‘SDP voertuig’ als alle onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

 1. de partij die een voertuig voor distributie inzet is A-lid van de vzw ;
 2. de voertuigen beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria hieronder (artikel 24.3.) vermeld;
 3. de voertuigen worden ingezet in het kader van de realisatie van de pilootprojecten of de verderzetting ervan, zoals omschreven in artikel 23.
 4. Voertuigen van onderaannemers van A-leden kunnen enkel gelabeld worden als SDP-voertuig:

 1. als deze voertuigen beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria zoals vermeld onder artikel 24.3, en
 2. als die voertuigen worden ingezet in het kader van de realisatie van de pilootprojecten zoals omschreven in artikel 23, en
 3. als er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten tussen het vzw-lid en de onderaannemer, waarin deze criteria zijn opgenomen en aanvaard door de derde partij.  

   

  24.3. Onder duurzame voertuigen / duurzaam vervoer  / duurzame belevering wordt verstaan:

 • (cargo) fietsen, elektrische fietsen, elektrische brommers
 • CNG, elektrisch, plug-in-hybride of met waterstof aangedreven voertuigen
 • beperkt in omvang en gewicht voor leveringen in de voetgangersgebieden
 • een optimale beladingsgraad
 • een adequate monitoring  betreffende de inzet van de voer- en vaartuigen,  het aantal ritten en  de beladingsgraad, conform de bepalingen van artikel 25
 • transport via de waterwegen

  Deze criteria kunnen binnen de vzw verder worden gespecifieerd, zullen in het kader van de pilootprojecten worden uitgetest en via de monitoring worden geoperationaliseerd en eventueel bijgestuurd, zonder af te wijken van de algemene duurzaamheidsprincipes zoals opgenomen in artikel 4 van deze statuten.

  24.4.  Enkel voor SDP-voertuigen zoals in onderhavige statuten omschreven, kan de vzw een vergunning in het kader van het mobiliteitsplan aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent volgens de modaliteiten voorzien in het vergunningenreglement van de Stad Gent terzake.

  De vzw zelf heeft geen vergunningsverlenende bevoegdheden en staat enkel in voor de administratieve afhandeling van de vergunningsaanvraag van zijn leden – uitvoerders van pilootprojecten.

   

  Artikel 25       Monitoring

  25.1.  Om de impact van de pilootprojecten en de andere acties die vanuit de vzw worden opgezet te kunnen meten, wordt een bottom up monitoringtool ontwikkeld. Deze tool zal zoveel als mogelijk worden gevoed met de beschikbare data uit de data- en monitoringssystemen van de partners en andere beschikbare datasets.

  25.2.  Elk lid verleent zijn medewerking aan de ontwikkeling en de toepassing van deze monitoringtool(s), in casu het aanleveren van de nodige data die betrekking hebben op de pilootprojecten die hij (mee) uitvoert.

  25.3.  Datadeling betreft enkel deze informatie die nodig is om de effecten en de impact van de pilootprojecten te meten en/of een indicatie geven met betrekking tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen en toelaten de acties van het SDP te versterken en/of bij te sturen. Deze data zullen verwerkt en geanalyseerd worden om in geconsolideerde vorm te worden gedeeld met alle partners. Bedrijfsgevoelige of mededingingsrechtelijke gevoelige informatie hoeft niet te worden gedeeld.

  25.4.  De leden zijn gehouden om de gedeelde informatie vertrouwelijk te behandelen. In het huishoudelijk reglement wordt in dit verband een vertrouwelijkheidsclausule opgenomen.

   

  Artikel 26       Stakeholdersforum

  26.1.  De verschillende stakeholders (handelaars, vervoerders, klanten, experten…en/of hun vertegenwoordigers) worden actief betrokken bij de werking van het SDP zonder dat lidmaatschap van de vzw noodzakelijk is.

  26.2.  Dit stakeholdersforum kan gestalte krijgen onder vorm van overlegtafels, events, interactieve website, workshops en andere dialoogvormen.

  26.3. Doelstelling is om via overleg, dialoog en ervaringsuitwisseling met de stakeholders en het draagvlak en de slagkracht van het SDP te versterken.

   

  Artikel 27       Huishoudelijk reglement

  27.1.  In de schoot van de Raad van Bestuur van de vzw wordt binnen de 3 maanden na oprichting een Huishoudelijk Reglement opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

  27.2.  Dit huishoudelijk reglement bevat minstens volgende elementen:

 • Toetredingsmodaliteiten voor B-leden
 • Modaliteiten betreffende het samenroepen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur
 • Vertrouwelijkheidsclausule
 • De modaliteiten betreffende het aanleveren van data en de rapportering
 • De administratieve procedure betreffende het aanvragen van vergunningen voor de uitvoerders van pilootprojecten
 • De afspraken met betrekking tot de communicatie
 •  

27.3.  Tevens kan het Huishoudelijk reglement volgende aspecten bevatten:

 • Afspraken in verband met het dagelijks beheer of dagelijks bestuur
 • Omschrijving van de functies secretaris, penningmeester
 • Opmaak van het jaarlijkse actieplan

 

XII.  Slotbepalingen

Artikel 28      

De bestuurders en hun afgevaardigden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 29      

Voor alles waarin deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien gelden de bepalingen van de vzw-wet en de bijhorende besluiten.

 

B.  AFGEVAARDIGDEN

1. De Stad Gent wordt vertegenwoordigd door 2 afgevaardigden:
 

 • Dhr. Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie
 • Dhr. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

2. CityDepot nv wordt vertegenwoordigd door 2 afgevaardigden:

 • Dhr. Marc Schepers
 • Dhr. Olivier Leruth

   

3. Bubble Post nv wordt vertegenwoordigd door 2 afgevaardigden:

 • Dhr. Marc Morioux
 • Dhr. Anthony Viaene

   

4. Vzw BIG wordt vertegenwoordigd door 1 afgevaardigde:

 • Dhr. Wim Geirnaerdt

 

C.  BENOEMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Met éénparigheid van stemmen worden volgende bestuurders en hun afgevaardigden  benoemd:

1. Stad Gent, vertegenwoordigd door:

 • Dhr. Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie
 • Dhr. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
 •  

2. CityDepot nv, vertegenwoordigd door:

 • Dhr. Marc Schepers
 • Dhr. Olivier Leruth

3. Bubble Post nv, vertegenwoordigd door:

 • Dhr. Marc Morioux
 • Dhr. Anthony Viaene